PREKID POSTUPKA I POVLAČENJE TUŽBE

- član 222. tačka 5. i član 202. stav 2. ZPP - SUPARNIČARI

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ____________, protiv tuženih: 1. __________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________________, i 2. ______________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _______________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće