PREKID POSTUPKA I POVLAČENJE TUŽBE

- član 222. tačka 5. i član 202. stav 2. ZPP - SUPARNIČARI
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________, protiv tuženih: 1. _______________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _______________, i 2. ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz __________________,  radi ___________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće