Prekid parničnog postupkastečaj banke ili društava za osiguranje - član 222. tačka 5. ZPP u vezi člana 21. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje i otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        UTVRĐUJE SE PREKID POSTUPKA.