Prekid parničnog postupkastečaj banke ili društava za osiguranje - član 222. tačka 5. ZPP u vezi člana 21. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje i otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        UTVRĐUJE SE PREKID POSTUPKA.