Prekid parničnog postupkastečaj banke ili društava za osiguranje

- član 222. tačka 5. ZPP u vezi člana 21. Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje i otkazivanje ročišta – član 327. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE