PREKID POSTUPKA I POVLAČENJE TUŽBE - član 222. tačka 5. i član 202. stav 2. ZPP

- SUPARNIČARI


POVLAČENJE TUŽBE U ODNOSU NA JEDNOG SUPARNIČARA:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___