Prekid parničnog postupka – stečaj tužioca - član 222. tačka 5. ZPP i čl. 88. i 89. stav 1.  Zakona o stečajuGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE