Prekid parničnog postupka – stečaj tužioca

- član 222. tačka 5. ZPP i čl. 88. i 89. stav 1.  Zakona o stečajuGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        UTVRĐUJE SE PREKID POSTUPKA.