PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – STEČAJ TUŽENOG 

(Član 214. tačka 5. ZPP) - Varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       VIŠI SUD U _____________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.