Prekid parničnog postupka – stečaj tuženog - član 222. tačka 5. ZPP

– tužioci kao obični suparničari - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ___________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužilaca: 1. _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________________ 2. ___________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________________ protiv tuženog _______________________________, čiji je punomoćnik _______________ advokat iz _________________, radi ________________, vrednost predmeta spora _______________ dinara, izvan ročišta, dana ________________ godine, doneo je: