Prekid parničnog postupka – stečaj tuženog - član 222. tačka 5. ZPP – tužioci kao obični suparničari - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužilaca: 1. ___________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________ 2. ___________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ____________________ protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz __________________, radi ____________, vrednost predmeta spora _________________ dinara, izvan ročišta, dana ________________godine, doneo je:REŠENJE