Prekid parničnog postupka – stečaj tuženog - član 222. tačka 5. ZPP

– stečaj otvoren otvoren rešenjem drugog privrednog suda - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: