Prekid parničnog postupka – stečaj tuženog - član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE