Prekid parničnog postupkastečaj tuženog - član 222. tačka 5. ZPP

– tužioci kao obični suparničari - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___
OSNOVNI SUD U ________________________ i to sudija __________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužilaca: 1. ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ___________________________ 2. _____________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ___________________ protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik _____________ advokat iz ________________, radi ______________, vrednost predmeta spora __________________________ dinara, izvan ročišta, dana ________________godine, doneo je: