Prekid parničnog postupka - stečaj tuženih suparničara - član 222. tačka 5. i član 205. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _________________, protiv tuženih: 1. ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ____________________________, i 2. __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE