Prekid parničnog postupka - stečaj tuženih suparničara

- član 222. tačka 5. i član 205. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _____________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _________________, i 2. _______________________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ____________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: