Prekid parničnog postupka - stečaj tuženih suparničara

- član 222. tačka 5. i član 205. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. ______________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora __________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE