PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 1

Povlačenje tužbe u odnosu na jednog suparničara

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. ____________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, i 2. ___________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ______________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledećeREŠENJE 


I   -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na drugotuženog _______________ u stečaju.

       

II  -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.


III -         TUŽBA JE POVUČENA prema prvotuženom _____________________.