PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 3


PRERASTANJE LIKVIDACIJE U STEČAJ:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___