PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 3


PRERASTANJE LIKVIDACIJE U STEČAJ:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija ____________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. ____________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _________________, i 2. ________________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće