PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _________________advokat iz___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, doneo je dana _________ godine van ročišta: