PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu tužioca ______________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik _______________________ advokat iz__________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, doneo je dana _________ godine izvan ročišta: