PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik _____________________ advokat iz___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u toku pripremanja glavne rasprave, doneo je dana _________ godine izvan ročišta: