PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 1


POVLAČENJE TUŽBE U ODNOSU NA JEDNOG SUPARNIČARA:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)
_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________, protiv tuženih: 1. ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________, i 2. ________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ______________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće