PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

- član 222. tačka 5. ZPP - varijanta 1


POVLAČENJE TUŽBE U ODNOSU NA JEDNOG SUPARNIČARA:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ______________, advokat iz ___________, protiv tuženih: 1. __________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ____________________, i 2. _________________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________,  radi ____________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, doneo je na ročištu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine sledeće