PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ BANKE - član 222. tačka 5. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: