PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ BANKE - član 222. tačka 5. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: