Prekid parničnog postupka – prestanak pravnog lica - član 222. tačka 4. ZPP - Brisanje javnog preduzeća iz Registra privrednih subjekata na osnovu posebnog zakona - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana


REŠENJE


I  -        UTVRĐUJE SE PREKID POSTUPKA.