Prekid parničnog postupka – prestanak pravnog lica - član 222. tačka 4. ZPP - varijanta 2


- Brisanje javnog preduzeća iz Registra privrednih subjekata na osnovu posebnog zakonaGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana


REŠENJE