Prekid parničnog postupka – prestanak pravnog lica - član 222. tačka 4. ZPP - Statusna promena spajanja - član 487. Zakona o privrednim društvima - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, danaREŠENJE