Prekid parničnog postupka – prestanak pravnog lica - član 222. tačka 4. ZPP - varijanta 1


- Statusna promena spajanja - član 487. Zakona o privrednim društvimaGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana