Prekid parničnog postupka – prestanak pravnog lica - član 222. tačka 4. ZPP

- Brisanje javnog preduzeća iz Registra privrednih subjekata na osnovu posebnog zakona - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana


REŠENJE