Prekid parničnog postupka – prestanak pravnog lica - član 222. tačka 4. ZPP
- Statusna promena spajanja - član 487. Zakona o privrednim društvima - Varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana