Nedozvoljenost objektivnog preinačenja tužbe u mandatnom postupku - član 200. stav 1. i član 460. stav 4. ZPP i član 49. stav 4. ZIOGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ______/__ od ________. godine OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu _______ dinara, na ime dela glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od _______ godine do isplate