Preinačenje tužbe u mandatnom postupku 

- član 200. stav 1. i član 460. stav 4. ZPP i član 49. stav 4. ZIO


Nedozvoljenost objektivnog preinačenja tužbe u mandatnom postupku - član 200. stav 1. i član 460. stav 4. ZPP i član 49. stav 4. ZIOGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

               


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE