Predlog za prenošenje mesne nadležnosti 

Član 35. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA 

Viši sud u __________ 

K. br. __________ 

__________ godine 
APELACIONOM SUDU U __________________

Postupajući u smislu člana 35. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) podnosim
P R E D L O GDa _____________ sud u __________________ za postupanje u krivičnom postupku protiv optuženog ______________, zbog krivičnog dela ____________________________ iz člana ____________________ provesti postupak.