Predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji


Član 435. stav 1. ZKP          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________


___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


Istražnom sudiji

         
              

_____________________
Dostavljamo Vam krivičnu prijavu _____________________ od __________ podnetu protiv _________________ (sa ličnim podacima, od oca, majke, devojačko, rođenog, sa prebivalištem, zaposlenog u ......) zbog krivičnog dela iz člana ______ Krivičnog zakonika (KZ) i na osnovu člana 435. stav 1. (može i član 46. stav 2. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku - ZKP), stavljam,

PREDLOG 

ZA PREDUZIMANJE ODREĐENIH ISTRAŽNIH RADNJI
Potrebno je da se sasluša osumnjičeni ________________ sa naznačene adrese u pravcu utvrđivanja svih bitnih elemenata krivičnog/ih dela ____________ iz člana __________, a naročito na sledeće okolnosti: ______________________, a sve radi utvrđivanja krivične odgovornosti osumnjičenog _________________.