Poziv za okrivljenog

Član 134. ZKP

VIŠI SUD U __________________


Ki. _______________

                Istražni sudija 


___________________________ godine


P O Z I V   Z A  O K R I V L J  E N O GPoziva _____________________________________________________________________

(prezime i ime, ulica i broj)


__________________________________________ iz ______________________________,


kao okrivljeni zbog krivičnog dela _______________________________________________,

                                                                          (naziv krivičnog dela)


da dana _______________ godine, u ______ časova, dođe u ovaj sud, soba broj _____.Okrivljeni se upozorava da će, u slučaju nedolaska, biti prinudno priveden (član 134. stav 2. Zakona o krivičnom postupku - ZKP). Kad se prvi put poziva, okrivljeni ima pravo da uzme branioca koji može prisustvovati njegovom saslušanju (član 134. stav 3. ZKP).