Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu – član 202. stav 2. i član 465. stav 1. i član 157. stav 1. ZPP, u vezi člana 49. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenjuGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA, za glavni dug u iznosu od _________dinara, sa pripadajućom kamatom, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv.____/___ od _______. godine ukida u obavezujućem delu.