Povlačenje tužbe, ukidanje platnog naloga, pl. nalog ostaje na snazi za troškove

– član 202. stav 2, član 465. stav 1. i član 157. stav 1. u vezi člana 460. stav 4. ZPP

- odbijanje tuženikovog zahteva za troškove - Varijanta 2
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

               

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.