Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu – član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO i troškovi postupka - delimičan uspeh u parnici - član 153. stav 2. ZPP - varijanta 6GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine:


REŠENJE


I –        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od ____________ dinara sa pripadajućom kamatom, pa se o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________  Iv. __________/__ od ___________ godine u tom delu UKIDA.