Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu - član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO i preinačenje tužbe - član 201. st. 1. i 2. ZPP - Varijanta 8
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

                       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.

       

II  -        O predlogu tužioca za preinačenje tužbe sud će odlučiti po pravnosnažnosti ovog rešenja.