Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu – član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO i troškovi postupka - delimičan uspeh u parnici - član 153. stav 2. ZPP - Varijanta 6
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine:


REŠENJE


I – TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od ____________ dinara sa pripadajućom kamatom, pa se o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. __________/__ od ___________ godine u tom delu UKIDA.


II - Svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka, a navedeno rešenje o izvršenju se ukida u pogledu troškova.