Povlačenje tužbe i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu – član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO  – fikcija pristanka na povlačenje tužbe - Varijanta 4
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

                       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik _________________________advokat iz______________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. _____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.