Povlačenje tužbe i ukidanje platnog naloga

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP - varijanta 3


– platni nalog ostaje  na snazi za troškove i odbijanje tuženikovog

  zahteva za troškove - član 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: