Povlačenje tužbe i ukidanje platnog naloga

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP - varijanta 2


- platni nalog ostaje na snazi za troškove - član 157. stav 1. ZPP:


GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE