Povlačenje tužbe i ukidanje platnog naloga

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP - varijanta 1


u celosti:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija ___________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _____________, protiv tuženog ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE