Povlačenje tužbe i ukidanje platnog naloga

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP - Varijanta 3


- platni nalog ostaje  na snazi za troškove i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove - član 157. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE