Povlačenje tužbe i ukidanje platnog naloga

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP - Varijanta 2


- platni naloga ostaje na snazi za troškove - član 157. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ____________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je: