Povlačenje tužbe i ukidanje platnog naloga - u celosti

– član 202. stav 2. i član 465. stav 1. ZPP - Varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE